Revista Situasaun: Setembru 2012

November 26, 2012

Revista Situasaun Setembru 2012

Durante fulan Setembru 2012 dadus monitorizasaun husi programa AtReS hatudu asuntu rua neai??i??ebe presiza atensaun, hanesan tuir mai:

  • Tensaun Konflitu iha Fronteira
  • Involvementu oknum F-FDTL iha ViolAi??nsia

Belun fo rekomendasaun, hanesan tuir mai:

  • Unidade Demarkasaun Fronteira, informa formalmente kona-ba area neai??i??ebAi?? atu implementa projetu ba MinistAi??riu NegA?sius EstanjeirusIndonAi??zia, hodi prevene impedementu ba projetu derepente;
  • Aumenta Postu PolAi??sia iha Area Beto, Suku Comoro, Subdistritu Dom Aleixo, nuneai??i??e bele halo atusaun mediata ba insidente neai??i??ebAi?? akontese derepenti;
  • Parlamentu Nasional atu tau preoriadade ba debate kona-ba lei ba Rai neai??i??ebAi??Ai?? Ex.Prezidente da Republika veto. Atu neai??i??e beleAi?? iha lei ba RaiAi?? neai??i??ebAi?? iha benefisiu ba povu tomak Ai??hodi regula kona-ba direituAi?? nain ba rai.