Istoria Susesu

Ho apoiu Belun nian, Rede Prevensaun Konflitu no Responde (CPRN), fasilita ona serimonia kultural ho ninia meta ka alvu ba redusaun violensia entre grupu arte marsiais iha Sub-Distritu Laga iha fulan Agostu. Antonio Ximenes, Koordernador lokal Partidu CNRT, komenta, a�?Importansia husi kompriensaun kultura nian ho ninia impaktu ba redusaun violensia temi dala barak ona iha sistema EWER.

Nea��e lori komunidade lokal sira hamutuk nea��ebA� apoia redusaun nivel violensia no aumenta stigma sosial nea��ebA� negative ba sira nea��ebA� hili atu kontinua nafatin hahalok hanesan nea��e.a�?

a�?Atu garante hahalok sira nea��e atu laa��o ba oin ita tenki uza sistema hanesan EWER nea��e hodi garante komunidade, liu-liu foin-saa��e sira, atu sira iha abilidade nea��ebA� sira presija atu buka serbisu. Foin-saa��e nea��ebA� laiha serbisu sei sai problema mafatin tanba sira senti baruk no laiha objetivu ida. Sira presija abilidade atu bele sai husi siklu nea��e no buka serbisu.a�?

Sistema AtRes generozumente suporta husi povo Americano liu husi AjA�nsia Estadus Unidus ba Dezenvolvimentu InternasionA?l (USAID) no mA?s UniA?o Europeia liu husi Instrumentu ba Stabilidade.

Vizaun ka opiniaun ne’ebA� expressa husi programa ida ne’e la nesesariamente refleta vizaun hosi AjA�nsia Estadus Unidus bA? Dezenvolvimentu InternasionA?l (USAID) no Governu Estadus Unidus Amerika nian ka UniA?o Europeia.