Hametin Dame

Junhu 2006 Maiu 2013
Kontaktu: maria.belun@gmail.com

Programa Hametin Dame lansa ona iha 2006, hafoin krize iha nasaun neae. programa neae apoia prosesu deslokadu sira iha Hera no Villa-Verde, Sub-Distritu Dili nian, buka dalan atu ajuda autoriedade lokal ho komunidade sira hodi realiza sira nia vizaun ba futuru no serbisu ba hasoru dezafiu sira hodi bele atinji objetivu sira neae.

Desde ninia komesu, focus ba programa neae muda ona ba harii kapasidade konsellu suku sira nian no komunidade sira atu bele iha sufisiensia rasik iha planeiamentu no implementasaun. Ohin loron, programa neae identifika dezafiu sira neaebA relasiona ho konflitu neaeb autoriedade sira hasoru no asisti iha mediasaun ba situasaun sira neae liuhusi maneira ka rekursu tradisional. Relasaun nivel aas komunidade nian maka kritiku liu ba redusaun konflitu hanesan neae.

Tinan ida neae, ho apoiu husi subsidiu sosiedade sivil nian neaebA fornese husi Gabinete Primeiru Ministru nian programa neae konsege ona habelar ona ninia kobertura ba distritu sira seluk: Oe-cusse (Sub-Distritu Pante Makassar) no Liquia (Sub-Distritu Liquia Vila). Programa neae kontinua atu kobre Distritu Dili (Sub-Distritu Cristo Rei no Vera Cruz).