Programa Apoiu Polisiamentu Komunitaria (PAPK)

Setembru 2015 – Nunhu 2018
Kontaktu: Fernando Araújo, Jestor Programa iha araujo.belun@gmail.com ka +670 7736 7765.

Programa Apoiu Polísiamentu Komunitária (PAPK) parseria ho Fundasaun Azia Timor-Leste ne’ebé implementa iha Munisipiu 11 iha munisipiu Vikeke, Manufahi, Covalima, Likisá, Dili, Ermera, Ainaru, Aileu, Bobonaru, Baukau no Manatuto.

Belun implementa de’it iha Munisipiu 5 iha Dili, Covalima, Likisá, Manufahi no Vikeke. Programa ne’e suporta finanseiru husi governu Nova Zelandia Aid.

Objetivu husi programa ne’e maka oferese kapasitasaun tékniku ba hametin estrutura reprezentante komunidade iha Konsellu Polisíamentu Komunitariu. Nomos hametin relasaun komunidade ho Polísia hodi hamutuk prevene no kombate krime nomos problema sosiál ne’ebé afeita komunidade nia moris.

Atu hatene informasaun liutan bele visita Fundasaun Asia nia bewsite.