Revista Situasaun: Agostu 2012

October 23, 2012

Revista Situasaun Agostu 2012

Durante fulan Agostu 2012 monitorizasaun husi programa atRes hetan informasaun hanesan tuir mai:

  • insidente 71 (iha subdistritu 43)
  • insidente 8 entre oknum F-FDTL ho komunidade
  • insidente 7 iha fronteira
  • insidente 4 relata ba disputa rai

Belun resposta nian:

  • NGO Belun hasoru visi Ministru Negosius Estrajeirus hodi informa kona-ba tensaun konflitu iha fronteira inklui fo sira dadus liga ba insidente
  • NGO Belun fo rekomendasaun ba:
    – Sekretariu Estadu Seguransa atu renova akordu patrulla entre TNI no UPF
    – defini area patrulla autorizada provisioriamente molok demarkasaun fronteira final konkorda formalmente.