Relatóriu Avaliasaun ba Potensiál Konflitu Durante Periodu Eleisaun Nasionál 2017

March 31, 2017

Objetivu relatóriu avaliasaun ida ne’e atu sukat mudansa ba poténsia konflitu agora kompara ho eleisaun jerál, no Eleisaun Órgaun Suku iha 2016, nune’e bele halo rekomendasaun ba instituisaun relevante atu bele responde dezafiu sira kona-ba eleisaun sira iha futuru. Alende ne’e atu buka hatene area ne’ebé mak vulneravel ba konflitu iha eleisaun Presidential no Parlamentár iha 2017, nune’e Belun no stakeholder sira seluk bele fokus halo atividade atu prevene violénsia eleitorál ho loloos.

Bazeia ba rezultadu análize bele define katak husi Munisipiu no Postu Administrativu balun hatudu kompotibilidade duni no iha indikasaun forte ba Munisipiu tolu mak iha posibilidade risku aas ba konflitu hanesan Munisipiu Baukau, Dili no Vikeke.

Parte nivel Postu Administrativu ne’ebé sai risku primeiru mak Baukau Vila no Dom Aleixo; segundu mak Cristo Rei, Uatulari, Aileu Vila, Laga no Bazartete. Parte terseiru hatudu risku mak Ermera Vila, Lospalos, Ossu, Vikeke Vila, Vemasse, Lautein, Vera Cruz, Tilomar, Maliana, Letefoho, Metinaro, Remexio no Hatulia.

Atu hatene kle’an liu kona-ba konteúdu relatóriu no nia rekomendasaun sira bele haree iha ne’e.