AtReS: Revista Situasaun Outubru-Novembru 2018

February 8, 2019

REKOLLA INSIDENTE VIOLÉNSIA HAMUTUK 122 IHA MUNISIPIU 3 (COVALIMA, BAUKAU AND RAEOA)

Iha Outubru-Novembru 2018, Belun ho nia Sistema AtReS iha Outubru no Novembru 2018 rekolla dadus insidente violénsia hamutuk 122 númeru ne’e konsidera tun, kompara ho fulan Agostu no Setembru 2018, ho razaun  area kobertura husi Munisipiu Dili la inklui iha revista situasaun fulan Outubru no Novembru 2018 no dadus ne’e kobre de’it Munisipiu 3, maka hanesan Munisipiu Baukau, Covalima no RAEOA

Iha tempu loron fiñadu no iha potensia tebes ba hamosu violénsia. Insidente sira ne’e maioria akontese iha Munsipiu Baukau, hamutuk 59, RAEOA hamutuk 38 no Munisipiu Covalima hamutuk 25, husi total insidente violénsia 122. Husi insidente sira autór mane 96, autór feto 9, autór feto no mane 13 no autór husi ema deskoñesidu 5. Vítima husi insidente ne’e Mane 62, feto 39, feto no mane 21. Atu le’e liutan bele click iha ne’e >>>