AtReS: Revista Situasaun Novembru 2016

December 21, 2016

Iha fulan Novembru, Belun nia Sistema ba Atensaun no Responde Sedu (AtReS) kontinua halo monitorizasaun ba insidente violAi??nsia no mudansa situasaun seguransa iha Timor-Leste. Dadus monitorizasaun rejista insidente violAi??nsia 122 mak akontese iha Novembru, no husi nA?meru neai??i??e, insidente 24 iha relasaun ho eleisaun suku segunda ronda, neai??i??ebAi?? realiza iha loron 13 Novembru 2016. Iha insidente 9 mak akontese ho razaun provokasaun antes no durante eleisaun, insidente 5 akontese tanba deskonfia mosu irregularidade, no insidente 10 akontese tanba la simu rezultadu eleisaun. Atu hatene informasaun detallu liu no dadus estatAi??stika hotu neai??i??ebAi?? rejista iha Novembru 2016 bele lee revista situasaun kompletu.