AtReS: Revista Situasaun Marsu 2016

April 21, 2016

Iha fulan Marsu, Belun nia Sistema ba Atensaun no Responde Sedu (AtReS) kontinua halo monitorizasaun ba insidente violAi??nsia no mudansa situasaun seguransa iha Timor-Leste. Monitorizasaun AtReS rejista insidente violAi??nsia hamutuk 101 iha Marsu, nA?meru neai??i??e tun kompara ho fulan 5 antes (Outubru 2015 toai??i??o Fevereiru 2016). NA?meru insidente tun tanba ema neai??i??ebAi?? konsume alcohol menus durante tempu Kuarezma no PA?skua, alende neai??i??e ema okupadu ho servisu iha toos no natar durante tempu udan. Razaun seluk mak patrolamentu polAi??sia neai??i??ebAi?? intensivu durante pA?skua. Maske nuneai??i??e, envolvimentu ema deskoAi??esidu iha violAi??nsia uza rama ambon no fatuk kontinua akontese neai??i??ebAi?? kauza ema kanek no joven ida mate iha Igreja Ai-Mutin Dili. Akontese mA?s insidente 3 neai??i??ebAi?? komunidade no joven balun mak halo asaltu ba pesoA?l PNTL iha fulan Fevereiru no Marsu. Atu hatene informasaun detallu liu no dadus estatAi??stika hotu neai??i??ebAi?? rejista iha Marsu 2016 bele lee revista situasaun kompletu.