AtReS: Revista Situasaun Maiu 2017

June 16, 2017

Iha fulan Maiu 2017, Belun nia Sistema ba Atensaun no Responde Sedu (AtReS) kontinua halo monitorizasaun ba insidente violAi??nsia no mudansa situasaun seguransa iha Timor-Leste. Dadus monitorizasaun rejista insidente violAi??nsia 134 mak akontese iha Maiu. Husu nA?meru neai??i??e insidente liga ba Grupu Arte MarsiA?l (GAM) no Grupu Arte Ritual (GAR) rejista nafatin ho nA?meru aas ho total insidente violAi??nsia 14.

Dadus mA?s rejista insidente violAi??nsia 6 mak envolve PesoA?l PNTL no pesoA?l F-FDTL. Iha insidente 4 mak pesoA?l PNTL uza pistola hodi tiru ameasa no tiru ba ema iha Dili no Letefoho, Ermera. Atu hatene informasaun detallu liu no dadus estatAi??stika hotu neai??i??ebAi?? rejista iha Maiu bele lee Revista Situasaun Kompletu.