AtReS: Revista Situasaun Abril-Maiu 2018

September 27, 2018

Iha fulan Abril – Maiu 2018, Belun nia Sistema Atensaun no Responde Sedu (AtReS) kontinua halo monitorizasaun ba insidente violénsia no mudansa ba situasaun seguransa iha Timor-Leste. Dadus monitorizasaun rejistu insidente violénsia 195. Insidente violénsia hamutuk 32 akontese hosi liafuan defamasaun entre lider partidu polítiku hamosu reasaun violénsia entre militante partidu polítiku. Rejistu insidente violénsia hamutuk 35 hasoru feto no veto sai vulneravel liu iha insidente violénsia tanba dun malu buan. Númeru insidente violénsia sa’e maka’as iha RAEOA liga ho atividade kampaña husi partidu polítiku. Lee Revista Situasaun Kompletu iha ne’e.