RelatA?riu Monitorizasaun Insidente ViolA�nsia EleitorA?l iha Eleisaun PrezidensiA?l 2017

May 10, 2017

Belun liu husi nia Sistema Atensaun no Responde Sedu (AtReS) halo monitorizasaun ba insidente violA�nsia eleitorA?l iha eleisaun prezidensiA?l 20 Marsu 2017. Monitorizasaun nea��ebA� halo iha periodu antes, durante no depois eleisaun rekolla insidente violA�nsia hamutuk 41, maibA� maioria insidente hirak nea��e ladA?n sA�riu. NA?meru nea��e korresponde duni Belun nia relatA?riu rezultadu avaliasaun ba potensiA?l violA�nsia eleitorA?l pasadu katak a�?sei la akontese potensiA?l konflitu nea��ebA� boot maibA� uitoan dea��ita�?.

Maske nunea��e, sistema AtReS deteta nafatin dezafiu lubuk ida no preokupasaun sira atu responde. Tanba nea��e husu nafatin ba A?rgaun kompetente no partidu polA�tiku sira atu bele konsidera rekomendasaun sira nea��ebA� Belun dezenvolve ona iha relatA?riu nea��e. Atu hatene konteA?du tomak, favor bele haree relatA?riu kompletu tuir mai:

Relatoriu Observasaun Eleisaun Prezidensial 2017.