Treinamentu

Belun oferese trainamentu oi-oin liga ba area: TransformasaunA�Konflitu, Peskiza no Dezenvolvementu Instituisaun.

Formatu trainamentu sei dezenvolve tuir nesesidades organizasaun-nian.

Atu hetan infomasaun liu tan, halo favor kontaktu Lourenco Adelaide:A�lourenco.belun@gmail.com