Revista Situasaun- Dezembru 2012

February 18, 2013

Revista Situasaun- Dezembru 2012

Asuntu Ne’ebe presiza atensaun iha fulan ida ne’e:

  • Movimentu CPD-RDTL
  • Tensaun Konflitu iha Fronteira
  • Asaun ViolAi??nsia husi ema deskuAi??esidu