Relatoriu Peskiza 8 – Dinamika Konflitu no Violensia liga ba Artes Marsiais iha Timor-Leste

June 25, 2014

Relatoriu ida neai argumenta katak bandu OAM laos solusaun uniku hodi hakotu violensia no konflitu liga ba AM. Violensia no konflitu sira mai husi tensaun strutural neai klean relasiona ho dezegualdade asesu ba servisu publiku hanesan edukasaun no seguransa; kompetisaun neai makaas no dezegualdade distribuisaun rekursu hanesan rai no asesu ba oportunidade hanesan kampu servisu; nomos enveija neai mosu husi kondisaun ekonomia no sosial. Aumentu husi numeru joven neai disafetadu presiza haree hanesan atensaun ida tanba bele lori ba violensia no instabilidade politika.

Intensaun husi peskiza neai atu identifika fator sira neai hamosu violensia no konflitu enre grupu joven iha AM laran, liliu problema sosial strutural hanesan ekonomia, edukasaun, no politika. Ho identifikasaun, relatoriu neai koko atu hatoai rekomendasaun balun hanesan solusaun no resposta preventivu relasiona ho fator sira neai. Espera katak ho hanoin hanesan neai bele kria diskusaun neai konstrutivu kona-ba ezistensia OAM hodi dezenvolve resposta neai??i??ebAi?? inklusivu, komprensivu, no efetivu.

 

Atu asesu ba rezumu peskiza, click iha link tuir mai:

Rezumu Peskiza

Atu asesu ba relatoriu peskiza kompletu, click iha link tuir mai:

Relatoriu Peskiza