Joven Sira Ne’ebe La Iha Serbisu, La Tuir Edukasaun, Ka Treinamentu

May 3, 2018

Iha Timor-Leste, juventude sira ne’ebé estuda mak barak liu, no sira hela kleur liu iha eskola, duke iha tempu pasadu. Tuir rezultadu ne’e, 56% husi juventude sira ho idade entre tinan 15 no tinan 24 ne’e daudaun iha eskola, haktuir ba Sensus 2015. Adicionalmente, ema joven sira balu serbisu ona. Maibé Timor-Leste sei iha taxa empregu ne’ebé menus liu hotu, ho de’it 31% husi populasaun ho idade serbisu nian ne’ebé envolvidu iha servisu no 21% de’it husi idade tinan 15 to’o tinan 24 mak serbisu. Tinan-tinan, iha joven sira nain 18,000 mak tama forsa-de-traballu no sira-ne’e barak mak la bele hetan serbisu. Entaun, hirak-ne’ebé nein iha edukasaun ka empregu ne’e halo saida?

Analize ida-ne’e integra rezultadu sira Sensus tinan 2015 no tinan 2010 nian ho resposta husi diskusaun grupu foku (DGF) sira-nian ne’ebé hala’o iha Dili no Liquica, no mós husi literatura antesedente nian. Klik ihane’e atu le’e informasaun kompletu.