Joven Migrante Sira Iha Sidade Dili

May 3, 2018

Iha Timor-Leste, Dili mak sai tiha destinu ida ba migrasaun internal kleur ona. Dadus husi Sensus hatudu tiha katak 30% husi populasaun Dili iha tinan 2015 la moris tiha iha Dili. Ema 70% liu ne’ebe muda tiha husi munisipiu ida to’o munisipiu seluk entre tinan 2004-2010 muda tiha ona mai Dili. Hanesan iha nasaun sira seluk, migrante sira baibain joven sira (iha tinan 2010, 43% husi migrante iha idade entre tinan 15-29 no 28% iha idade entre tinan 15-24).

Analize ida-ne’e espesifikamente haree ba situasaun no vulnerabilidade juventude nian ne’ebe migra tiha ba Sidade Dili husi sira-nia uma iha Munisipiu. No mos, Belun halao tiha Diskusaun Grupu Foku (DGF) sira ho joven migrante sira iha Dili. Finalmente, revizaun literatura ida ne’ebe fó tiha evidensia adisionál ba análize situasaun ne’e. Klik ihane’e atu le’e informasaun kompletu.