AtReS: Revista Situasaun Setembru 2016

October 12, 2016

Iha fulan Setembru, Belun nia Sistema ba Atensaun no Responde Sedu (AtReS) kontinua halo monitorizasaun ba insidente violAi??nsia no mudansa situasaun seguransa iha Timor-Leste. Dadus monitorizasaun rejista insidente violAi??nsia 134 mak akontese iha Setembru. Husi nA?meru neai??i??e, rejista insidente violAi??nsia 2 liga ba kandidatura xefe suku no preparasaun ba eleisaun lideransa komunitA?ria.Ai?? Akontese mA?s insidente 6 liga ba militante partidu polAi??tiku neai??i??ebAi?? komesa halo violAi??nsia durante konsolidasaun partidu, no haksesuk malu entre grupu balun kona-ba partidu neai??i??ebAi?? sira apoia. Monitorizasaun AtReS mA?s rekolla insidente violAi??nsia 9 liga ba disputa bee-moos, neai??i??ebAi?? konsidera saai??i??e makaai??i??as no hanesan ho insidente neai??i??ebAi?? akontese iha Agostu 2016. Dadus mA?s hatudu, insidente liga ba grupu arte marsiA?l saai??i??e makaai??i??as iha Setembru neai??i??ebAi?? rejista insidente 13, no husi nA?meru neai??i??e insidente 11 akontese iha Dili.

Atu hatene informasaun detallu liu no dadus estatAi??stika hotu neai??i??ebAi?? rejista iha Setembru 2016 bele lee revista situasaun kompletu.