AtReS: Revista Situasaun Setembru 2015

October 22, 2015

Iha fulan Setembru, Belun nia Sistema ba Atensaun no Responde Sedu (AtReS) kontinua halo monitorizasaun ba insidente violAi??nsia no mudansa ba situasaun seguransa iha Timor-Leste. Monitorizasaun AtReS rejista insidente hamutuk 132 mak akontese iha fulan Setembru no nA?meru ne’e konsidera aas liu hotu hafoin estabelese tiha Programa AtReS iha tinan 2009. Husi nA?meru ne’e kobre mA?s insidente balun neai??i??ebAi?? aas bainhira famAi??lia sira hasoru malu hodi halo serimA?nia kulturA?l hanesan halo uma adat no sira hemu tua lanu hodi provoka malu no baku malu. Iha mA?s insidente sAi??riu ida, mosu dezentendimentu entre Membru Polisia MilitA?r (PM) ho Unidade Polisia Fronteira (UPF) iha Fronteira Batugade, Postu Administrativa Balibo, Munisipiu Bobonaru. Atu hatene informasaun detallu liu no dadus estatAi??stika hotu neai??i??ebAi?? rejista iha Setembru, bele lee Revista Situasaun kompletu.