AtReS: Revista Situasaun Outubru 2015

November 18, 2015

Iha fulan Outubru, Belun nia Sistema ba Atensaun no Responde Sedu (AtReS) kontinua halo monitorizasaun ba insidente violAi??nsia no mudansa ba situasaun seguransa iha Timor-Leste. Monitorizasaun AtReS rejista insidente hamutuk 111 mak akontese iha fulan Outubru no husi nA?meru neai??i??e rejista mA?s insidente ho nA?meru aas mak disputa bee moos neai??i??ebAi?? hamutuk insidente 6 no estudante asalta malu hamutuk insidente 12. Iha mA?s insidente sAi??riu ida neai??i??ebAi?? akontese iha Postu Administrativa Fatuberliu, Munisipiu Manufahi. Insidente neai??i??e komesa ho grupu kiai??i??ik mak baku malu no kontinua provoka tensaun ba komunidade neai??i??ebAi?? hakarak asalta malu. Polisia Eskuadra Fatuberliu no Membru F-FDTL husi Betano mak halo intervensaun lalais no haruka fila joven no komunidade ba sira nia uma. Atu hatene informasaun detallu liu no dadus estatAi??stika hotu neai??i??ebAi?? rejista iha Outubru, bele lee revista situasaun kompletu.