AtReS: Revista Situasaun Outubru 2014

November 27, 2014

Iha fulan Outubru, Belun ho nia sistema Atensaun no Responde Sedu (AtReS) kontinua halo monitoring ba insidente violensia noAi??mudansa situasaun siguransa iha Timor-Leste. Monitorizasaun insidente rekolha insidente hamutuk 76 iha fulan Outubru, insidente balun akontese liga hoAi??desportu komunitaria ne’ebe hetan apoiuAi??husi Sekretariu Estadu Juventude no Desportu (SEJD) ba jogusAi??amizade. Desde fulan Jullu, BelunAi??rokolha dadus insidente jogusAi??amizade hamutuk 16, inklui insidente ida akontese iha fulan Outubru iha Distritu Lautein; Xefi Suku hetan baku husi joven mane nain rua tanba sira akuzaAi??Xefe Suku la neutral iha desportu komunitariaAi??neai??i??e.Ai??Xefe Suku duni saiAi??arbituAi??iha jogu ne’e. Insidente neai??i??e seriu, hamosu tensaun makaai??i??as husi komunidade Suku Mehara no Suku Tutuala toai??i??o hetan intervensaun husi Parlamentu Nasional, hodi resolve problema neai??i??e. Monitor AtReS mos relata katak, ema nain 4Ai??mate tanba problema uma laran ka famAi??liaAi??no insidente numeru aai??i??as liu mak insidente liga ba seremonia kultural famAi??lia nian. Atu klaru liu tan kona-ba insidente no estatika insidente iha fulan Outubru, bele klikAi??iha ne’e.