AtReS: Revista Situasaun Marsu 2017

April 19, 2017

Iha fulan Marsu 2017, Belun nia Sistema ba Atensaun no Responde Sedu (AtReS) kontinua halo monitorizasaun ba insidente violAi??nsia no mudansa situasaun seguransa iha Timor-Leste. Dadus monitorizasaun rejista insidente violAi??nsia 141 mak akontese iha Marsu, inklui insidente 41 neai??i??ebAi?? iha relasaun ho eleisaun prezidensiA?l iha loron 20 Marsu 2017, maske insidente hirak neai??i??e ladA?n sAi??riu. Insidente iha fulan Marsu mA?s konsidera aas liu kompara ho fulan 3 antes (Dezembru 2016, Janeiru no Fevereiru 2017), maske ladA?n grave. Sistema AtReS mA?s rejista nA?meru tun ba insidente violAi??nsia neai??i??ebAi?? liga ho eis-Grupu Arte MarsiA?l (GAM) no Grupu Arte Ritual (GAR) kompara ho fulan sira antes. Atu hatene informasaun detallu liu no dadus estatAi??stika hotu neai??i??ebAi?? rejista iha Marsu bele lee Revista Situasaun Kompletu.