AtReS: Revista Situasaun Maiu 2015

June 22, 2015

Iha fulan Maiu, Belun nia Sistema ba Atensaun no Responde Sedu (AtReS) kontinua halo monitorizasaun ba insidente violAi??nsia no mudansa ba situasaun seguransa iha Timor-Leste.Ai??Ho insidente 123, ba fulan Maiu ba daruak tuituir malu ho nivel insidente aas neai??i??ebAi?? rejista ona husi sistema AtReS iha fulan ne’e. Konflitu kona-ba disputa rai no estraga propriedade sai nivel aas kompara ho normA?lmente. PNTL no F-FDTL envolve iha insidente menus iha fulan Maiu ne’e kompara ho fulan April, nomA?s responde ba insidente mA?s tun.Ai??Atu hatene informasaun detallu liuAi??no dadus estatAi??stika husi insidente hotu neai??i??ebAi?? rejista iha Maiu, bele lee Revista SituasaunAi??kompletu.