AtReS: Revista Situasaun Jullu 2016

August 15, 2016

Iha fulan Jullu, Belun nia Sistema ba Atensaun no Responde Sedu (AtReS) kontinua halo monitorizasaun ba insidente violAi??nsia no mudansa ba situasaun seguransa iha Timor-Leste. Monitorizasaun AtReS rejista insidente violAi??nsia 118 mak akontese iha Jullu. Husi nA?meru neai??i??e, insidente neai??i??ebAi?? akontese durante tempu bailoro hanesan serimA?nia kultura no hemu tua lanu mak hatudu nA?meru saai??i??e. Maske nuneai??i??e dadus hatudu katak, insidente liga ba problema rai tun iha Jullu, kompara ho fulan sira antes no ne’e akontese karik tanba agrikultor sira seidauk fila ba toos ka natar.Ai?? Sistema AtReS mA?s iha fulan Jullu kontinua rejista insidente violAi??nsia 3 neai??i??ebAi?? ema uza rama ambon hodi asalta ema seluk. Insidente liga ba rama ambon komesa ona iha fulan Fevereiru 2016 hodi hamosu preokupasaun ba komunidade sira. Atu hatene informasaun detallu liu no dadus estatAi??stika hotu neai??i??ebAi?? rejista iha Jullu 2016 bele lee revista situasaun kompletu.