AtReS: Revista Situasaun Janeiru 2017

February 14, 2017

Iha fulan Janeiru 2017, Belun nia Sistema ba Atensaun no Responde Sedu (AtReS) kontinua halo monitorizasaun ba insidente violAi??nsia no mudansa situasaun seguransa iha Timor-Leste. Dadus monitorizasaun rejista insidente violAi??nsia 129 mak akontese iha Janeiru, inklui insidente 27 neai??i??ebAi?? akontese iha loron 1 Janeiru. Insidente hirak neai??i??e akontese bainhira ema vizita malu hodi hatoai??i??o ai???Boas Festa Natal no Tinan Foun” mak sira hemu tua no lanu hodi provoka dezentendimentu liga ba problema pasadu no kontinua ho baku malu. Iha fulan Janeiru mA?s rejista insidente saai??i??e makaai??i??as tanba tua lanu no violAi??nsia entre viziAi??u. Alende ne’e rejista insidente violensia 5 ne’ebe kauza ema mate tanba oho-an no krime liga ba kultura ka lisan. Atu hatene informasaun detallu liu no dadus estatAi??stika hotu neai??i??ebAi?? rejista iha Janeiru 2017 bele lee revista situasaun kompletu.