AtReS: Revista Situasaun Fevereiru 2017

March 17, 2017

Iha fulan Fevereiru 2017, Belun nia Sistema ba Atensaun no Responde Sedu (AtReS) kontinua halo monitorizasaun ba insidente violAi??nsia no mudansa situasaun seguransa iha Timor-Leste. Dadus monitorizasaun rejista insidente violAi??nsia 124 mak akontese iha Fevereiru, inklui insidente 16 akontese iha eskola neai??i??ebAi?? envolve estudante sira no nA?meru ne’e konsidera boot liu dala tolu kompara ho nA?meru average (rata-rata) kuaze tinan ida ikus ho insidente 5.5 kada fulan. Dadus mA?s rejista insidente violAi??nsia 4 neai??i??ebAi?? iha relasaun ho disputa polAi??tiku no dadus neai??i??e hanesan figura serteza neai??i??ebAi?? sei aumenta iha fulan Marsu, nudA?r rezultadu husi periodu kampaAi??a no eleisaun prezidensiA?l. Iha mA?s mudansa pozitivu, tanba insidente neai??i??ebAi?? envolve pesoA?l PNTL tun iha tinan 2017. Atu hatene informasaun detallu liu no dadus estatAi??stika hotu neai??i??ebAi?? rejista iha Fevereiru 2017 bele lee revista situasaun kompletu.