AtReS: Revista Situasaun Agostu 2016

September 14, 2016

Iha fulan Agostu, Belun nia Sistema ba Atensaun no Responde Sedu (AtReS) kontinua halo monitorizasaun ba insidente violAi??nsia no mudansa ba situasaun seguransa iha Timor-Leste. Dadus monitorizasaun rejista insidente violAi??nsia 134 mak akontese iha Agostu. Husi nA?meru neai??i??e, inklui insidente 9 neai??i??ebAi?? iha relasaun ho disputa bee-moos no nA?meru neai??i??e konsidera aas liu neai??i??ebAi?? rejista hafoin estabelese tiha Sistema AtReS iha Fevereiru 2009. Alende neai??i??e rejista mA?s insidente violAi??nsia 23 neai??i??ebAi?? iha ligasaun ho disputa rai. Monitorizasaun AtReS mA?s rejista insidente saai??i??e makaai??i??as iha Aileu, Baucau no Ermera, no insidente sAi??riu rua envolve indivAi??du PNTL no F-FDTL Ai??iha Ainaro no Bobonaru hodi hamosu preokupasaun iha komunidade nia leet. Maske nuneai??i??e la hanesan ho fulan sira antes iha tinan 2016, neai??i??ebAi?? la iha insidente ruma liga ba asalta fAi??ziku uza rama ambon iha Dili iha fulan Agostu nia laran.

Atu hatene informasaun detallu liu no dadus estatAi??stika hotu neai??i??ebAi?? rejista iha Agostu 2016 bele lee revista situasaun kompletu.