ATRES Alerta: Tensaun Liga Ba Identidade Relijiaun Nian Hasae

August 22, 2011

ATRES-Rev-Sit-Aug-2011-Tensaun-Liga-Ba-Identidade-Relijiaun-Nian-Hasae

Durante fulan Fevreiru e Jullu 2011, insidente barak hamosu entre grupu relijiaun ne’ebé eziste no grupu relijiaun ne’ebé hakarak hametin sira nia atividade, hanesan halo demonstrasaun (manifestasaun), estraga propriedade, asalta fíziku no mós ameasa. Iha tinan 2009 programa AtReS fó sai Relatóriu Polítika kona-ba asuntu relijiaun1. Dezde tempu ne’ebá to’o foin daudauk, insidente sira liga ba identidade relijiaun no konflitu hamosu dala ruma no insidente ida laiha ligasaun metin ho insidente ida seluk. Maibé foin daudauk, insidente hamosu beibeik no mós ligasaun entre insidente sira mós hametin.