Atres Alerta: Sr. Mauk Moruk anunsia demonstrasaun Pasífiku ne’ebé sei hala’o iha dia 28 de Novembru de 2013, iha Dili.

December 3, 2013

Belun AtRes Alerta (Mauk Moruk anunsia demonstrasaun pasifika 28 Nov 2013 (Tetum)

Iha 26 Novembru 2013, Sr. Mauk Moruk dehan ba Tempo Semanal iha intervista nia laran katak nia Grupu ho naran Konselho de Revolusaun sei organiza manifestasaun Pasífiku iha Dili iha dia 28 Novembru 2013 hodi komemora Loron Boot ba Independénsia. (Tempo Semanál, 26 Novembru 2013).