Joven Sira Ne’ebe La Iha Serbisu, La Tuir Edukasaun, Ka Treinamentu

May 3, 2018

Iha Timor-Leste, juventude sira nea��ebA� estuda mak barak liu, no sira hela kleur liu iha eskola, dukA� iha tempu pasadu. Tuir rezultadu nea��e, 56% husi juventude sira ho idade entre tinan 15 no tinan 24 nea��e daudaun iha eskola, haktuir ba Sensus 2015. Adicionalmente, ema joven sira balu serbisu ona. MaibA� Timor-Leste sei iha taxa empregu nea��ebA� menus liu hotu, ho dea��it 31% husi populasaun ho idade serbisu nian nea��ebA� envolvidu iha servisu no 21% dea��it husi idade tinan 15 toa��o tinan 24 mak serbisu. Tinan-tinan, iha joven sira nain 18,000 mak tama forsa-de-traballu no sira-nea��e barak mak lai bele hetan serbisu. Entaun, hirak-nea��ebA� nein iha edukasaun ka empregu nea��e halo saida?

Analize ida-nea��e integra rezultadu sira Sensus tinan 2015 no tinan 2010 nian ho resposta husi diskusaun grupu foku (DGF) sira-nian nea��ebA� halaa��o iha Dili no Liquica, no mA?s husi literatura antesedente nian. Klik ihane’e atu le’e informasaun kompletu.