Harii Kapasidade Komunidade

Post image for Harii Kapasidade Komunidade

Bazeia ba pillar Dezenvolve Kapasidade Komunidade nea��ebA� hatuur iha planu estratA�jia Belun maka Belun liu husi nia programa:

Programa KlAi??nika Asesu Justisa

Fasilita Treinamentu kona-ba Mediasaun ba lideransa komunitA?ria no komunidade sira ho objetivu lideransa komunitA?ria sira aumenta sira nia kapasidade hodi fasilita Mediasaun ba disputa neai??i??ebAi?? mosu iha sira nia suku laran.

Programa Feto Paz no Seguransa

Belun liu husi nia programa ida neai??i??e fA? kapasitasaun ka treinamentu ba grupu feto rural sira iha area prevensaun no responde konflitu ho objetivu atu feto sira iha koAi??esimentu kona-ba oinsA? identifika konflitu no dezeAi??a asaun hodi prevene no responde.

Programa Apoiu PolAi??sia KomunitA?ria

Liu husi Programa Apoiu Polisiamentu KomunitA?ria, Belun hamutuk PolAi??sia KomunitA?ria fasilita formasaun ba lider komunitA?ria, Reprezentante Veteranu no Lia Nain neai??i??ebAi?? eziste iha estrutura konsellu suku nia laran, ho objetivu hodi forma Konsellu Polisiamentu KomunitA?ria neai??i??ebAi?? mak atu servisu hamutuk ho PNTL hodi halo Pontus importante 3 neai??i??ebAi?? tuir mai:

    • Identifika isu ka problema neai??i??ebAi?? mak mosu iha suku laran
    • Buka solusaun ka rezolve ou revere kajA? sivAi??l sira
    • Refere kajA? krime ba PNTL ou ba MinistAi??riu PA?bliku