Harii Kapasidade Komunidade

Post image for Harii Kapasidade Komunidade

Bazeia ba pillar Dezenvolve Kapasidade Komunidade ne’ebé hatuur iha planu estratéjia Belun maka Belun liu husi nia programa:

Programa KlA�nika Asesu Justisa

Fasilita Treinamentu kona-ba Mediasaun ba lideransa komunitA?ria no komunidade sira ho objetivu lideransa komunitA?ria sira aumenta sira nia kapasidade hodi fasilita Mediasaun ba disputa nea��ebA� mosu iha sira nia suku laran.

Programa Feto Paz no Seguransa

Belun liu husi nia programa ida nea��e fA? kapasitasaun ka treinamentu ba grupu feto rural sira iha area prevensaun no responde konflitu ho objetivu atu feto sira iha koA�esimentu kona-ba oinsA? identifika konflitu no dezeA�a asaun hodi prevene no responde.

Programa Apoiu PolA�sia KomunitA?ria

Liu husi Programa Apoiu Polisiamentu KomunitA?ria, Belun hamutuk PolA�sia KomunitA?ria fasilita formasaun ba lider komunitA?ria, Reprezentante Veteranu no Lia Nain nea��ebA� eziste iha estrutura konsellu suku nia laran, ho objetivu hodi forma Konsellu Polisiamentu KomunitA?ria nea��ebA� mak atu servisu hamutuk ho PNTL hodi halo Pontus importante 3 nea��ebA� tuir mai:

    • Identifika isu ka problema nea��ebA� mak mosu iha suku laran
    • Buka solusaun ka rezolve ou revere kajA? sivA�l sira
    • Refere kajA? krime ba PNTL ou ba MinistA�riu PA?bliku