Harii Kapasidade Komunidade

Post image for Harii Kapasidade Komunidade

Belun fo apoio ba organizasaun sosiedade sivil hodi hasae abilidade governasaun, rekursu humanu no jestaun finansas, planiamento ba programa, implementasaun, relasaun externu no monitorijasaun no avaliasaun. Baseia ba area hirak ne’e, Belun fo apoio hodi hasae abilidade comunikasaun no resolusaun konflitu nune mos hasae konyesemento kona igualidade jeneru. Belun enkoraja hodi hari relasaun ne’ebe forte ho parseurus sira liu husi involvimentu komunidade ba treinamento abilidade ne’ebe relevante.