PROTEJE VITIMAS TRAVIKU UMANU LIU HUSI PARSERIA, IDENTIKASAUN NO REFERAL

Marsu 2016-Maio 2018

Kontaktu: Maria Marilia da Costa, Program Manager at bylah.belun@gmail.com or +670 7727 6671

Projetu nea��e hahA? iha Marsu 2016 ho objetivu atu hametin observasaun no kapasita rede referral nea��ebA� proteje vA�tima trA?fiku umanu iha Timor Leste. Projetu nea��e kobre munisipiu 2 mak hanesan Dili no Regiao Autonomia EspesiA?l Oekusi Ambeno (RAEOA).

Atu atinje rezultadu ba projetu, ONG Belun implementa ona atividade hanesan tuir mai nea��e :

  • Koleta dadus kona-ba trA?fiku umanu
  • Belun nia KoordenadA?r Munisipiu no voluntA?riu, Lider lokA?l no PNTL/OfisiA?l Polisiamentu Suku sira tuir ona treinamentu kona-ba oinsA? koleta dadus kona-ba trA?fiku umanu iha area targetu (Dili no RAEOA)

Durante Marsu 2016, MonitorizadA?r Belun koleta dadus insidente trA?fiku umanu, alende nea��e monitorizadA?r mA?s koleta dadus insidente violA�nsia no situasaun jeral. HahA? husi A�Marsu, Sistema Atensaun no Responde Sedu (AtReS) koleta ona insidente kona-ba trA?fiku umanu hamutuk 13.

MonitorizadA?r sira nea��ebA� hetan suporta husi projetu ida nea��e mA?s kontribui dadus ba relatA?riu Revista Situasaun fulan a�� fulan, no Alerta nea��ebA� publika iha fulan Augusto 2016 kona-ba violA�nsia nea��ebA� hamosu husi PolA�sia MilitA?r, Alerta kona-ba atake Rama Ambon iha Dili laran no Alerta kona-ba violA�nsia hasoru feto no labarik feto iha Jullu 2016.