Joven Feto Agrikultor Sira

April 30, 2018

Foin-saa��e sira nua��udar xave hodi atinje dezenvolvimentu sustentA?vel. Importante tebes katak foin-saa��e hotu-hotu hetan asesu ida ho igualdade ba edukasaun ho kualidade, justisa, saA?de, oportunidade sira ba empregu no partisipasaun iha sosiedade, no mA?s atu hetan protesaun husi violA�nsia. Liu husi aprovasaun ba Objetivu Dezenvolvimentu SustentA?vel iha tinan 2015 no aprovasaun ba PolA�tika NasionA?l Juventude foun iha tinan 2016 husi VI Governu, Timor-Leste kompromete tiha ona atu la husik hela juventude ida iha kotuk.

Atu fA? apoiu baesforsu nasionA?l ida-nea��e, Organizasaun Nasoins Unidas (ONU) iha Timor-Leste no ONG Belun halo esforsu kolaborativu, hodi lansa sA�rie anA?lize foun ida ho tA�tulu a�?La iha joven ida maka hela iha kotuk iha Timor-Lestea�?. Objetivu husi sA�rie ida-nea��e mak atu hasaa��e komprensaun kona-ba situasaun no vulnerabilidade sira husi grupu juventude balu nea��ebA� espesA�fiku no liliu dezafiu sira-nea��ebA� sira enfrenta atu hetan benefA�siu hosi Objetivu Dezenvolvimentu SustentA?vel tinan 2030 nian. AnA?lize ida-idak aprezenta anA?lize situasaun ninian nea��ebA� bazeia ba analize independente ba dadus kuantitativu husi Sensus Timor-Leste Tinan 2015 no ba dadus kualitativu husi diskusaun grupu foku sira, no mA?s evidA�nsia husi estudu no relatA?riu sira nea��ebA� halaa��o tiha ona iha Timor-Leste. Rezultadu sira aprezenta situasaun foinsaa��e nian iha A?rea moris saudavel, edukasaun, empregu no empregabilidade, partisipasaun sA�vika no violensia ho krime, tuir pilA?r sira PolA�tika NasionA?l Juventude nian. AnA?lize sira-nea��e mA?s fA? rekomendasaun sira ba Governu, sosiedade sivA�l, setA?r privadu no parseiru dezenvolvimentu sira oinsA? atu garante oportunidade sira ho igualdade ba grupu sira-nea��e iha kontestu dezenvolvimentu Timor-Leste nian. Klik ihane’e atu le’e informasaun kompletu.