Istoria Susesu

Post image for Istoria Susesu

Ho apoiu Belun nian, Rede Prevensaun Konflitu no Responde (CPRN), fasilita ona serimonia kultural ho ninia meta ka alvu ba redusaun violensia entre grupu arte marsiais iha Sub-Distritu Laga iha fulan Agostu. Antonio Ximenes, Koordernador lokal Partidu CNRT, komenta, “Importansia husi kompriensaun kultura nian ho ninia impaktu ba redusaun violensia temi dala barak ona iha sistema EWER.

Ne’e lori komunidade lokal sira hamutuk ne’ebé apoia redusaun nivel violensia no aumenta stigma sosial ne’ebé negative ba sira ne’ebé hili atu kontinua nafatin hahalok hanesan ne’e.”

“Atu garante hahalok sira ne’e atu la’o ba oin ita tenki uza sistema hanesan EWER ne’e hodi garante komunidade, liu-liu foin-sa’e sira, atu sira iha abilidade ne’ebé sira presija atu buka serbisu. Foin-sa’e ne’ebé laiha serbisu sei sai problema mafatin tanba sira senti baruk no laiha objetivu ida. Sira presija abilidade atu bele sai husi siklu ne’e no buka serbisu.”

Sistema AtRes generozumente suporta husi povo Americano liu husi Ajénsia Estadus Unidus ba Dezenvolvimentu Internasionál (USAID) no mós União Europeia liu husi Instrumentu ba Stabilidade.

Vizaun ka opiniaun ne’ebé expressa husi programa ida ne’e la nesesariamente refleta vizaun hosi Ajénsia Estadus Unidus bá Dezenvolvimentu Internasionál (USAID) no Governu Estadus Unidus Amerika nian ka União Europeia.