Revista Situasaun Dez 17 to’o Jan 18

March 9, 2018

Iha fulan Dezembru 2017-Janeiru 2018, Belun nia Sistema Atensaun no Responde Sedu (AtReS) kontinua halo monitorizasaun ba insidente violA�nsia no mudansa ba situasaun seguransa iha Timor-Leste. Dadus monitorizasaun rejistu insidente violA�nsia 184. Insidente violA�nsia hamutuk 67 akontese tanba hemu tua lanu nea��ebA� barak liu akontese A�durante selebrasaun loron Natal no Tinan Foun.

Insidente violA�nsia sA�riu ida akontese iha Bairru Lemakiri, Suku Maumeta, Postu Administrativu Bazartete, Munisipiu LikisA? iha loron 1 Janeiru 2018 maizumenus oras 07.15 dadeer. Membru PNTL naa��in 8 baku joven mane ida ho stik, tuku no tebe too mi ran. Insidente violA�nsia nee akontese tanba informasaun la klaru ba PNTL kona-ba involvement joven refere A�iha akontesimentu A�grupu ataka malu iha loron 24 Dezembru 2017. VA�tima ida husi akontesimentu nee mai hatoa��o keixa iha PNTL Munisipiu LikisA? iha loron 31 Dezembru 2017 no iha loron 1 Janeiru 2018, membru PNTL naa��in 8 mai atua problema refere.

Dadus mA?s hatudu katak, insidente violA�nsia 14 involve pesoA?l PNTL no F-FDTL, Insidente violA�nsia 22 tanba disputa rai, insidente violA�nsia 31 liga ba violA�nsia hasoru feto. Atu hatene informasaun detallu liu nea��ebA� rejista bele haree Revista Situasaun Kompletu.