Hametin Dame

Junhu 2006 – Maiu 2013
Kontaktu: maria.belun@gmail.com

Programa Hametin Dame lansa ona iha 2006, hafoin krize iha nasaun ne’e. programa ne’e apoia prosesu deslokadu sira iha Hera no Villa-Verde, Sub-Distritu Dili nian, buka dalan atu ajuda autoriedade lokal ho komunidade sira hodi realiza sira nia vizaun ba futuru no serbisu ba hasoru dezafiu sira hodi bele atinji objetivu sira ne’e.

Desde ninia komesu, focus ba programa ne’e muda ona ba harii kapasidade konsellu suku sira nian no komunidade sira atu bele iha sufisiensia rasik iha planeiamentu no implementasaun. Ohin loron, programa ne’e identifika dezafiu sira ne’ebé relasiona ho konflitu ne’ebé autoriedade sira hasoru no asisti iha mediasaun ba situasaun sira ne’e liuhusi maneira ka rekursu tradisional. Relasaun nivel aas komunidade nian maka kritiku liu ba redusaun konflitu hanesan ne’e.

Tinan ida ne’e, ho apoiu husi subsidiu sosiedade sivil nian ne’ebé fornese husi Gabinete Primeiru Ministru nian programa ne’e konsege ona habelar ona ninia kobertura ba distritu sira seluk: Oe-cusse (Sub-Distritu Pante Makassar) no Liquiça (Sub-Distritu Liquiça Vila). Programa ne’e kontinua atu kobre Distritu Dili (Sub-Distritu Cristo Rei no Vera Cruz).