Prevensaun Konflitu

Post image for Prevensaun Konflitu

Belun parseria ona ho ONG no organizasaun komunitaria (CBO) atus ida resin – husi koperativa kiik sira to’o ONG sira ne’ebe jere projeitu reflorestasaun. Uza tekniku transformasaun konflitu no dezenvolvimentu organizasaun, Belun buka atu hakbiit parseiru sira iha ONG no organizasaun komunitaria no hasae sira nia abilidade hodi responde ba komunidade nia nesesidade. Ho ida ne’e bele ajuda ona prosesu identifikasaun abut husi violensia iha nivel komunitaria, inklui mos kiak no asesu ba rikusoin baziku hanesan hahan, be-mos no edukasaun