Programa Apoiu Polisiamentu Komunitaria (PAPK)

Setembru 2015 a�� Nunhu 2018
Kontaktu: Fernando AraA?jo, Jestor Programa iha araujo.belun@gmail.com ka +670 7736 7765.

Programa Apoiu PolA�siamentu KomunitA?ria (PAPK) parseria ho Fundasaun Azia Timor-Leste nea��ebA� implementa iha Munisipiu 11 iha munisipiu Vikeke, Manufahi, Covalima, LikisA?, Dili, Ermera, Ainaru, Aileu, Bobonaru, Baukau no Manatuto.

Belun implementa dea��it iha Munisipiu 5 iha Dili, Covalima, LikisA?, Manufahi no Vikeke. Programa nea��e suporta finanseiru husi governu Nova Zelandia Aid.

Objetivu husi programa ne’e maka oferese kapasitasaun tA�kniku ba hametin estrutura reprezentante komunidade iha Konsellu PolisA�amentu Komunitariu. Nomos hametin relasaun komunidade ho PolA�sia hodi hamutuk prevene no kombate krime nomos problema sosiA?l nea��ebA� afeita komunidade nia moris.

Atu hatene informasaun liutan bele visita Fundasaun Asia nia bewsite.