Joven Sira Ho Defisiensia

May 7, 2018

Timor-Leste kompromete ona atu asegura igualdade direitu ema sira ho defisiénsia sira-nian. Konstituisaun bandu diskriminasaun bazeia ba kondisaun fíziku ka mentál. Polítika Nasionál kona-ba Inkluzaun no Promosaun ba Direitu Ema sira ho Defisiénsia nian adota tiha iha tinan
2012. Planu Asaun Nasionál (PAN) ida kona-ba Ema sira ho Defisiénsia sira-nian (tinan 2014-2018) eziste atu implementa polítika ne’ebé mensiona ona iha leten, no iha tinan 2017, Konsellu Ministru sira adota tiha Polítika Edukasaun inkluzivu ida. Polítika Nasionál Joven sira hosi 2016 espesífikamente identifika ema joven sira ho defisiénsia hanesan grupu alvu prioridade ida atu fó apoiu ba. Klik ihane’e atu le’e informasaun kompletu.