Programa Ba Distrito

Maiu 2014 a�� Marsu 2017
Kontaktu: Miguel Mau Soares, Jestor Programa iha miguel.belun@gmail.com ka +670 7726 0738.

Programa Ba Distrito hetan apoiu fundu husi Povu Amerikanu, USAID nea��ebA� implementa husi Counterpart International no parseiru ho NGO Belun nea��ebA� servisu hamutuk ho Ministeriu Administrasaun ESTATAL, Diresaun NasionA?l Apoiu Administrasaun Suku (DNAAS). Programa nia meta mak haforsa Governasaun LokA?l no Asesu ba justisa iha Timor-Leste. Objetivu ba aumenta kapasidade Suku hodi haforsa partisipasaun komunidade no reprezentante iha governu lokA?l. Area tarjetu husi programa nea��e iha munisipiu 4, rejiaun EspesiA?l Autonomo Oekusi hanesan Munisipiu Baukau 20 suku, Munisipiu Covalima 18 suku, Munisipiu LikisA? 23 suku, Munisipiu Ermera 21 suku, no Rejiaun EspesiA?l Autonomo Oekusi 18 suku.

Programa nia atividade Reve, aktualiza no Kria enkuadramentu no Rekursus oi-oin ba Fortifika Governansaun LokA?l, DezeA�a no Fornese AsistA�nsia Dezenvolvimentu Kapasidade ba Konsellu Suku no Asosiasaun sira. Nomos avalia no rekolla dadus kona-ba mekanizmu rezolusaun Disputa Alternativu (Alternative Dispute Resolution (ADR). Programa nea��e mos sei haforsa sistema demokrasia iha eleisaun Suku.