Programa Seguransa Ai-han

Post image for Programa Seguransa Ai-han


Abril 2015 – Novembru 2016
Kontaktu: Obed Mouzinho, Jestor Programa iha obet.belun@gmail.com ka +670 7735 6313


Programa Seguransa Alimentar ho implementa atividade tolunu’udar kontinuasauniha Postu Administrativu Ilha Ataúro mak hanesan treinamentu Jestaun ba Grupo Maneja Fasilidade iha suku Makadade, Treinamentu tekniku manutensaun ba fasilidade peska ba Grupu Peska Soletete iha suku Makili no dezenvolvimentu kbi’it mos ba grupo juventude agrikultores iha Suku Beloi. Kontribuisaun atividade komunidade ba planu dezenvolvimentu iha Ilha Ataúro hanesan Zona Ekonomia Espesiál iha futuru. Parseria ho Governu ho suporta finanseiru husi Gabinete do apoiu fundu Sosiedade sivíl Timor-Leste, hodi implementa atividade oi-oin atu hametin kapasidade komunidade iha area remotas.

Seguransa Ai-han liu husi hametin parseria ho hanoin ida katak, oinsá mak atu asegura espíritu no vontade servisu voluntáriu grupu komunidade baze iha suku sira hodi kontribui ba hadi’ak no hasa’e liutan kualidade moris iha komunidade nia leet, hodi partisipa ativu liutan ba prosesu dezenvolvimentu iha nasaun Timor-Leste.