Programa Seguransa Ai-han

Post image for Programa Seguransa Ai-han

Abril 2018 a�� Julhu 2018
Kontaktu: Miguel Nunes, Jestor Programa iha nunes.belun@gmail.com ka +670 7740 1765


Programa Seguransa Alimentar ho implementa atividade tolu nua��udar kontinuasauniha Postu Administrativu Ilha AtaA?ro mak hanesan treinamentu Jestaun ba Grupo Maneja Fasilidade iha suku Makadade, Treinamentu tekniku manutensaun ba fasilidade peska ba Grupu Peska Soletete iha suku Makili no dezenvolvimentu kbia��it mos ba grupo juventude agrikultores iha Suku Beloi. Kontribuisaun atividade komunidade ba planu dezenvolvimentu iha Ilha AtaA?ro hanesan Zona Ekonomia EspesiA?l iha futuru. Parseria ho Governu ho suporta finanseiru husi Gabinete do apoiu fundu Sosiedade sivA�l Timor-Leste, hodi implementa atividade oi-oin atu hametin kapasidade komunidade iha area remotas.

Seguransa Ai-han liu husi hametin parseria ho hanoin ida katak, oinsA? mak atu asegura espA�ritu no vontade servisu voluntA?riu grupu komunidade baze iha suku sira hodi kontribui ba hadia��ak no hasaa��e liutan kualidade moris iha komunidade nia leet, hodi partisipa ativu liutan ba prosesu dezenvolvimentu iha nasaun Timor-Leste.