AELTSS

Setembru 2014 – Marsu 2017
Kontaktu: Jesuina Abel, Jestor Programa iha jesuina.belun@gmail.com ka +670 7700 3952.

Avaliasaun ba Legitimidade Sektór Seguransa iha Timor-Leste ka Assessing the Legitimacy of Timor-Leste’s Security Sector (ALTSS) Belun hetan apoiu finanseiru husi International Development Research Center (IDRC) ho servisu hamutuk ho Saltzman Institute for war and peace studies – Columbia University atu jere kompriensaun di’ak kona-ba lejitimidade instituisaun seguransa Timor-Leste liu husi peskiza ne’ebe kle’an. Programa peskiza ne’e nudar nivel akademiku ne’ebe sei haforsa liutan pilar peskiza no dezenvolvimentu politika ne’ebé Belun implementa.

Programa ne’e hakarak dedika ba dezenvolvimentu instituisaun sira espesifikamente Setór Seguransaliu-husi revista literatura, peskiza, enkontru, diskusaun, análize, no propoin rekomendasaun no lansamentu sira. Atividade hirak ne’e implementa iha 12 Munisipiu no Rejiaun Espesial Oekusi iha Timor-Leste.
.