Parseiru

Parseiros Ne’ebAi?? Lao Hela Parseiros no Programa Ne’ebAi?? Ramata Ona
Programa Atensaun no Responde Sedu (AtReS) Asistensia Teknika no Reforsa Kapasidade bA? Rede HASATIL no Organizasaun Sosiedade SivAi??l ho Aksaun Dezentralizadu iha Dezenvolvimentu Rural
Ai??
Programa Disputa Rai no Mediasaun iha Timor-Leste Dezenvolve Kapasidade Grupu Komunidade Vulneravel Liu Husi Sentru AprendizA?jen Komunidade Balibo (Balibo CLC)
Projetu Database NasionA?l bA? dezenvolvimentu komunidade no humanitaria Programa Aksaun Demokrasia no Dezenvolvimentu liuhusi Media no Hakbiai??i??it
Programa Apoio Polisiamentu Komunitaria
Ai??Programa Atensaun no Responde Sedu (AtReS)
Ai??
Ai??
Ai??Ai??Partisipasaun Komunidade ba Implementasaun PNDS