AELTSS

Setembru 2014 a�� Marsu 2017
Kontaktu: Jesuina Abel, Jestor Programa iha jesuina.belun@gmail.com ka +670 7700 3952.

Avaliasaun ba Legitimidade SektA?r Seguransa iha Timor-Leste ka Assessing the Legitimacy ofA�Timor-Lestea��s Security Sector (ALTSS) Belun hetan apoiu finanseiru husi International Development Research Center (IDRC) ho servisu hamutuk ho Saltzman Institute for war and peace studies – Columbia University atu jere kompriensaun dia��ak kona-ba lejitimidade instituisaun seguransa Timor-Leste liu husi peskiza nea��ebe klea��an. Programa peskiza nea��e nudar nivel akademiku nea��ebe sei haforsa liutan pilar peskiza no dezenvolvimentu politika nea��ebA� Belun implementa.

Programa nea��e hakarak dedika ba dezenvolvimentu instituisaun sira espesifikamente SetA?r Seguransaliu-husi revista literatura, peskiza, enkontru, diskusaun, anA?lize, no propoin rekomendasaun no lansamentu sira. Atividade hirak nea��e implementa iha 12 Munisipiu no Rejiaun Espesial Oekusi iha Timor-Leste.
.