AtReS: Revista Situasaun Maiu 2017

June 16, 2017

Iha fulan Maiu 2017, Belun nia Sistema ba Atensaun no Responde Sedu (AtReS) kontinua halo monitorizasaun ba insidente violénsia no mudansa situasaun seguransa iha Timor-Leste. Dadus monitorizasaun rejista insidente violénsia 134 mak akontese iha Maiu. Husu númeru ne’e insidente liga ba Grupu Arte Marsiál (GAM) no Grupu Arte Ritual (GAR) rejista nafatin ho númeru aas ho total insidente violénsia 14.

Dadus mós rejista insidente violénsia 6 mak envolve Pesoál PNTL no pesoál F-FDTL. Iha insidente 4 mak pesoál PNTL uza pistola hodi tiru ameasa no tiru ba ema iha Dili no Letefoho, Ermera. Atu hatene informasaun detallu liu no dadus estatístika hotu ne’ebé rejista iha Maiu bele lee Revista Situasaun Kompletu.