Belun

La iha Joven ida maka hela: Analiza Situasaun

Foin-sa’e sira nudár xave hodi atinje dezenvolvimentu sustentável. Importante tebes katak foin-sa’e hotu-hotu hetan asesu ida ho igualdade ba edukasaun ho kualidade, justisa, saúde, oportunidade sira ba empregu no partisipasaun iha sosiedade, no mós atu hetan protesaun husi violénsia. Liu husi aprovasaun ba Objetivu Dezenvolvimentu Sustentável iha tinan 2015 no aprovasaun ba Polítika Nasionál Juventude foun iha tinan 2016 husi VI Governu, Timor-Leste kompromete tiha ona atu la husik hela juventude ida iha kotuk.