AtReS: Revista Situasaun Fevereiru 2017
Iha fulan Fevereiru 2017, Belun nia Sistema ba Atensaun no Responde Sedu (AtReS) kontinua halo monitorizasaun ba insidente violénsia no mudansa situasaun seguransa iha Timor-Leste. Dadus monitorizasaun rejista insidente violénsia 124 mak akontese iha Fevereiru, inklui insidente 16 akontese iha eskola ne’ebé envolve estudante sira no númeru ne'e konsidera boot liu dala tolu kompara ho númeru average (rata-rata) kuaze tinan ida ikus ho insidente 5.5 kada fulan. Dadus mós rejista insidente violénsia 4 ne’ebé iha relasaun ho disputa polítiku no dadus ne’e hanesan figura serteza ne’ebé sei aumenta iha fulan Marsu, nudár rezultadu husi periodu kampaña no eleisaun prezidensiál. Iha mós mudansa pozitivu, tanba insidente ne’ebé envolve pesoál PNTL tun iha tinan 2017. Atu hatene informasaun detallu liu no dadus estatístika hotu ne’ebé rejista iha Fevereiru 2017 bele lee revista situasaun kompletu.
Relatóriu Polítika Belun: Asaun Ba Rekomendasaun Polítika Ho Nian Mudansa Susesu No Dezafiu Sira Ba Konflitu
Objetivu relatóriu ida ne’e atu sukat progresu iha implementasaun ba rekomendasaun husi relatóriu polítika husi Belun nia Sistema Atensaun no Responde Sedu (AtReS) hamutuk 10 ne’ebé halo submisaun ona ba parseiru dezenvolvimentu liuliu ba Governu Timor-Leste durante husi Abríl 2009 to’o Outubru 2015. Atu hatene klean liu kona-ba rekomendasaun ne’ebé tama iha relatóriu nee, bele lee konteúdu tomak iha link tuir mai: Relatoriu Politika 11.
AtReS: Revista Situasaun Janeiru 2017
Iha fulan Janeiru 2017, Belun nia Sistema ba Atensaun no Responde Sedu (AtReS) kontinua halo monitorizasaun ba insidente violénsia no mudansa situasaun seguransa iha Timor-Leste. Dadus monitorizasaun rejista insidente violénsia 129 mak akontese iha Janeiru, inklui insidente 27 ne’ebé akontese iha loron 1 Janeiru. Insidente hirak ne’e akontese bainhira ema vizita malu hodi hato’o “Boas Festa Natal no Tinan Foun" mak sira hemu tua no lanu hodi provoka dezentendimentu liga ba problema pasadu no kontinua ho baku malu. Iha fulan Janeiru mós rejista insidente sa’e maka’as tanba tua lanu no violénsia entre viziñu. Alende ne'e rejista insidente violensia 5 ne'ebe kauza ema mate tanba oho-an no krime liga ba kultura ka lisan. Atu hatene informasaun detallu liu no dadus estatístika hotu ne’ebé rejista iha Janeiru 2017 bele lee revista situasaun kompletu.
AtReS: Revista Situasaun Dezembru 2016
Iha fulan Dezembru 2016, Belun nia Sistema ba Atensaun no Responde Sedu (AtReS) kontinua halo monitorizasaun ba insidente violénsia no mudansa situasaun seguransa iha Timor-Leste. Dadus monitorizasaun rejista insidente violénsia 105 mak akontese iha Dezembru. Maske númeru ne’e konsidera tun, maibé insidente ne’ebé konsidera sériu rejista mós ho númeru aas iha Dezembru ho totál insidente 18 kompara ho insidente sériu iha fulan sira antes ne’ebé akontese kuaze insidente 4 to’o 7 kada fulan. Dadus mós rejista insidente violénsia 42 ne’ebé akontese tanba tua lanu no insidente 10 liga ba Grupu Arte Ritual, Eis-Grupu Arte Marsiál no Grupu Arte Marsiál sira mak akontese iha Dezembru. Atu hatene informasaun detallu liu no dadus estatístika hotu ne’ebé rejista iha Dezembru 2016 bele lee revista situasaun kompletu.
AtReS: Revista Situasaun Novembru 2016
Iha fulan Novembru, Belun nia Sistema ba Atensaun no Responde Sedu (AtReS) kontinua halo monitorizasaun ba insidente violénsia no mudansa situasaun seguransa iha Timor-Leste. Dadus monitorizasaun rejista insidente violénsia 122 mak akontese iha Novembru, no husi númeru ne’e, insidente 24 iha relasaun ho eleisaun suku segunda ronda, ne’ebé realiza iha loron 13 Novembru 2016. Iha insidente 9 mak akontese ho razaun provokasaun antes no durante eleisaun, insidente 5 akontese tanba deskonfia mosu irregularidade, no insidente 10 akontese tanba la simu rezultadu eleisaun. Atu hatene informasaun detallu liu no dadus estatístika hotu ne’ebé rejista iha Novembru 2016 bele lee revista situasaun kompletu.