AtReS: Revista Situasaun Maiu 2017
Iha fulan Maiu 2017, Belun nia Sistema ba Atensaun no Responde Sedu (AtReS) kontinua halo monitorizasaun ba insidente violénsia no mudansa situasaun seguransa iha Timor-Leste. Dadus monitorizasaun rejista insidente violénsia 134 mak akontese iha Maiu. Husu númeru ne’e insidente liga ba Grupu Arte Marsiál (GAM) no Grupu Arte Ritual (GAR) rejista nafatin ho númeru aas ho total insidente violénsia 14. Dadus mós rejista insidente violénsia 6 mak envolve Pesoál PNTL no pesoál F-FDTL. Iha insidente 4 mak pesoál PNTL uza pistola hodi tiru ameasa no tiru ba ema iha Dili no Letefoho, Ermera. Atu hatene informasaun detallu liu no dadus estatístika hotu ne’ebé rejista iha Maiu bele lee Revista Situasaun Kompletu.
AtReS: Revista Situasaun Abríl 2017
Iha fulan Abríl 2017, Belun nia Sistema ba Atensaun no Responde Sedu (AtReS) kontinua halo monitorizasaun ba insidente violénsia no mudansa situasaun seguransa iha Timor-Leste. Dadus monitorizasaun rejista insidente violénsia 132 mak akontese iha Abríl no identifika mós Postu Administrativu balun mak rejista ho númeru aas komesa husi Outubru 2016 to’o Abríl 2017 ho insidente violénsia average (rata-rata) 4 ba leten. Dadus mós rejista insidente violénsia liga ba Eis-Grupu Arte Marsiál (GAM) no Grupu Arte Ritual (GAR) ne’ebé sa’e fali iha fulan Abríl ba insidente 13 hafoin iha fulan Marsu rejista de’it insidente 3 (sa’e dala 4). Alende ne’e rejista mós insidente sériu rua ne’ebé envolve pesoál PNTL iha Same no Maliana. Atu hatene informasaun detallu liu no dadus estatístika hotu ne’ebé rejista iha Abríl bele lee Revista Situasaun Kompletu.
Relatóriu Monitorizasaun Insidente Violénsia Eleitorál iha Eleisaun Prezidensiál 2017
Belun liu husi nia Sistema Atensaun no Responde Sedu (AtReS) halo monitorizasaun ba insidente violénsia eleitorál iha eleisaun prezidensiál 20 Marsu 2017. Monitorizasaun ne’ebé halo iha periodu antes, durante no depois eleisaun rekolla insidente violénsia hamutuk 41, maibé maioria insidente hirak ne’e ladún sériu. Númeru ne’e korresponde duni Belun nia relatóriu rezultadu avaliasaun ba potensiál violénsia eleitorál pasadu katak “sei la akontese potensiál konflitu ne’ebé boot maibé uitoan de’it”. Maske nune’e, sistema AtReS deteta nafatin dezafiu lubuk ida no preokupasaun sira atu responde. Tanba ne’e husu nafatin ba órgaun kompetente no partidu polítiku sira atu bele konsidera rekomendasaun sira ne’ebé Belun dezenvolve ona iha relatóriu ne’e. Atu hatene konteúdu tomak, favor bele haree relatóriu kompletu tuir mai: Relatoriu Observasaun Eleisaun Prezidensial 2017.
AtReS: Revista Situasaun Marsu 2017
Iha fulan Marsu 2017, Belun nia Sistema ba Atensaun no Responde Sedu (AtReS) kontinua halo monitorizasaun ba insidente violénsia no mudansa situasaun seguransa iha Timor-Leste. Dadus monitorizasaun rejista insidente violénsia 141 mak akontese iha Marsu, inklui insidente 41 ne’ebé iha relasaun ho eleisaun prezidensiál iha loron 20 Marsu 2017, maske insidente hirak ne’e ladún sériu. Insidente iha fulan Marsu mós konsidera aas liu kompara ho fulan 3 antes (Dezembru 2016, Janeiru no Fevereiru 2017), maske ladún grave. Sistema AtReS mós rejista númeru tun ba insidente violénsia ne’ebé liga ho eis-Grupu Arte Marsiál (GAM) no Grupu Arte Ritual (GAR) kompara ho fulan sira antes. Atu hatene informasaun detallu liu no dadus estatístika hotu ne’ebé rejista iha Marsu bele lee Revista Situasaun Kompletu.
Alerta AtReS: Insidente Violénsia Eleitorál 41 Akontese Durante Periodu Eleisaun Prezidensiál, Maski Ladún Sériu
Bazeia ba rezultadu monitorizasaun Belun liu husi Sistema Atensaun no Responde Sedu (AtReS) ba insidente violénsia eleitorál ne’ebé akontese antes, durante no depois votasaun iha eleisaun prezidensiál ne’ebé realiza ona iha loron 20 Marsu 2017 rejista insidente 41. Husi insidente 41 ne’e, insidente 6 de’it mak uza forsa fíziku ho maneira asalta malu no tuda malu, no restu envolve violénsia verbal hanesan istori malu, haksesuk malu no hakilar malu. Detallu kona-ba karateristiku insidente hotu ne’ebe rejista bele haree Alerta Kompletu.