AtReS: Revista Situasaun Marsu 2017
Iha fulan Marsu 2017, Belun nia Sistema ba Atensaun no Responde Sedu (AtReS) kontinua halo monitorizasaun ba insidente violénsia no mudansa situasaun seguransa iha Timor-Leste. Dadus monitorizasaun rejista insidente violénsia 141 mak akontese iha Marsu, inklui insidente 41 ne’ebé iha relasaun ho eleisaun prezidensiál iha loron 20 Marsu 2017, maske insidente hirak ne’e ladún sériu. Insidente iha fulan Marsu mós konsidera aas liu kompara ho fulan 3 antes (Dezembru 2016, Janeiru no Fevereiru 2017), maske ladún grave. Sistema AtReS mós rejista númeru tun ba insidente violénsia ne’ebé liga ho eis-Grupu Arte Marsiál (GAM) no Grupu Arte Ritual (GAR) kompara ho fulan sira antes. Atu hatene informasaun detallu liu no dadus estatístika hotu ne’ebé rejista iha Marsu bele lee Revista Situasaun Kompletu.
Alerta AtReS: Insidente Violénsia Eleitorál 41 Akontese Durante Periodu Eleisaun Prezidensiál, Maski Ladún Sériu
Bazeia ba rezultadu monitorizasaun Belun liu husi Sistema Atensaun no Responde Sedu (AtReS) ba insidente violénsia eleitorál ne’ebé akontese antes, durante no depois votasaun iha eleisaun prezidensiál ne’ebé realiza ona iha loron 20 Marsu 2017 rejista insidente 41. Husi insidente 41 ne’e, insidente 6 de’it mak uza forsa fíziku ho maneira asalta malu no tuda malu, no restu envolve violénsia verbal hanesan istori malu, haksesuk malu no hakilar malu. Detallu kona-ba karateristiku insidente hotu ne’ebe rejista bele haree Alerta Kompletu.
Relatoriu Eleisaun Suku 2016
Liu husi dekretu Lei no. 9/2016 governu entrega podér ba lider lokál hodi hala’o eleisaun suku no la’ós STAE no CNE. Lider Lokál komesa kedas husi Xefe Suku mak lidera Eleisaun Órgaun Suku iha Suku 442 iha Timor Leste. Tuir dadus monitorizasaun Sistema Atensaun no Responde Sedu (AtReS) iha eleisaun órgaun suku 2016 hamosu insidente 59 (insidente 35 iha primeiru volta no insidente 24 iha segundu vota). Husu númeru ne’e akontese insidente fíziku hamutuk 27 no insidente non-fíziku ka asaltu verbal hamutuk 32. Razaun fundamental hamosu insidente iha eleisaun órgaun suku iha primeiru volta mak: la hatene prosesu eleisaun, menus preparasaun, deskonfia irregularidade, lakohi simu rezultadu lakon no envolve partidu polítiku. Postu administrativu ne’ebé rejistu ho númeru aas mak: Baukau, Aileu, Dom Aleixo, Tilomar, Bazartete, Maliana no Letefoho. Atu hatene di’ak liu tan kona-ba insidente ne’ebé mosu iha eleisaun órgaun suku bele haree relatóriu kompletu tuir mai; Relatoriu Eleisaun Orgaun Suku 2016.
Relatóriu Polítika Belun: Asaun Ba Rekomendasaun Polítika Ho Nian Mudansa Susesu No Dezafiu Sira Ba Konflitu
Objetivu relatóriu ida ne’e atu sukat progresu iha implementasaun ba rekomendasaun husi relatóriu polítika husi Belun nia Sistema Atensaun no Responde Sedu (AtReS) hamutuk 10 ne’ebé halo submisaun ona ba parseiru dezenvolvimentu liuliu ba Governu Timor-Leste durante husi Abríl 2009 to’o Outubru 2015. Atu hatene klean liu kona-ba rekomendasaun ne’ebé tama iha relatóriu nee, bele lee konteúdu tomak iha link tuir mai: Relatoriu Politika 11.
AtReS: Revista Situasaun Janeiru 2017
Iha fulan Janeiru 2017, Belun nia Sistema ba Atensaun no Responde Sedu (AtReS) kontinua halo monitorizasaun ba insidente violénsia no mudansa situasaun seguransa iha Timor-Leste. Dadus monitorizasaun rejista insidente violénsia 129 mak akontese iha Janeiru, inklui insidente 27 ne’ebé akontese iha loron 1 Janeiru. Insidente hirak ne’e akontese bainhira ema vizita malu hodi hato’o “Boas Festa Natal no Tinan Foun" mak sira hemu tua no lanu hodi provoka dezentendimentu liga ba problema pasadu no kontinua ho baku malu. Iha fulan Janeiru mós rejista insidente sa’e maka’as tanba tua lanu no violénsia entre viziñu. Alende ne'e rejista insidente violensia 5 ne'ebe kauza ema mate tanba oho-an no krime liga ba kultura ka lisan. Atu hatene informasaun detallu liu no dadus estatístika hotu ne’ebé rejista iha Janeiru 2017 bele lee revista situasaun kompletu.